ZAJIŠTĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ

Provádíme hydrogeologický průzkum, hydrogeologický posudek a studii k zajištění nových a regeneraci stávajících jímacích objektů zdrojů podzemních vod - studní, jímacích zářezů, jímacích štol, k zásobování měst, obcí, firem všech odvětví, zemědělských farem, rodinných domů a chat pitnou a provozní vodou. V návaznosti na výsledky průzkumů zajišťujeme vodohospodářské stavby, dimenzované dle výsledků hydrogeologického průzkumu.

Hydrogeologický průzkum dle rozsahu a účelu provádíme komplexními nebo některými průzkumnými pracemi:

 • Geofyzikální průzkum
 • Průzkumné vrty vystrojené zárubnicemi pro použití jako jímací objekty – studny
 • Vedení staveb jímacích zářezů, pramenních jímek, jímacích štol
 • Čerpací a stoupací zkoušky s použitím automatického systému Solinst
 • Odběry a rozbory vzorků vod a zemin
 • Režimní měření stavů hladiny, vydatností pramenů, vodotečí, fyzikálně-chemických vlastností vod
 • Sestavení účelových hydrogeologických map
 • Modelování proudění podzemních vod
 • Vyhodnocení využitelného množství podzemních vod využívaných i využitelných vodních zdrojů
 • Vyhodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod
 • Doporučení způsobu jímání podzemních vod
 • Posouzení vzájemného ovlivňování vodních zdrojů
 • Návrh ochranných pásem vodních zdrojů
 • Spoluúčast při posouzení rizik a zpracování provozního řádu systému zásobování pitnou vodou dle zákona 258/2000 Sb. a vyhlášky 252/2004 Sb.
 • Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s podzemními vodami
 • Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami

Rozsah průzkumu navrhujeme dle požadovaného množství a jakosti podzemních vod a dle hydrogeologických poměrů zájmové lokality. Pokud zadavatel potřebné množství a jakost podzemních vod nezná, stanovujeme je dle počet zásobovaných osob a technické vybavenosti  nebo analogicky dle našich zkušeností při zajištění zdrojů vody pro podobné objekty.  V jednoduchých případech, např. pro odběr podzemních vod z domovních studní, pro posouzení vzájemného ovlivnění studní, pro posouzení vlivu antropogenních činností na vydatnost a jakost vodních zdrojů, nebo pro návrh ochranných pásem vodních zdrojů, atd., a v území se známými geologickými a hydrogeologickými poměry, může být rozsah prací omezen jen na hydrogeologické posouzení bez provádění průzkumných prací -hydrogeologický posudek. 

Pro urychlení vyřízení požadavku zadavatele doporučujeme s požadavkem sdělit i číslo parcely předmětného  pozemku.

  

Kontakt:

LAHIG s. r. o., Hněvotín 359, PSČ 783 47 

Email: info@lahig.cz; Mobil: 602 775 594

© Copyright HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM