SNÍŽENÍ HLADINY, ODVODNĚNÍ

Provádíme hydrogeologický průzkum, hydrogeologický posudek pro návrh snížení hladiny a odvodnění podzemních vod. Snížení hladiny podzemních vod si vyžaduje především při provádění staveb, odvodnění je nutné při přebytečné množství podzemních vod v horninách. Snížení hladiny podzemních vod je nutné nejčastěji při provádění staveb v nepříznivých hydrogeologických podmínkách, ale kuriózně jsme snížili hadinu podzemních vod pro ochranu peněz bankovní instituce. Odvodnění je nutné zejména pro zlepšení hospodaření na zemědělských pozemcích, ale odvodnili jsme zamokřené území pro změnu využití pozemku jako stavební parcela.

Realizované práce pro snížení hladiny a odvodnění jsou:

 • Vyhledání a studium archivních materiálů
 • Hydrogeologické vrty a kopané sondy
 • Hydrodynamické - čerpací, stoupací zkoušky
 • Odběry a rozbory vzorků vod a zemin
 • Režimní měření stavů hladiny, vydatností pramenů, vodotečí
 • Sestavení účelových hydrogeologických map
 • Modelování proudění podzemních vod
 • Návrh způsobů snížení hladiny a odvodnění
 • Hydraulické dimenzování čerpání podzemních vod při snížení
 • Hydraulické dimenzování odvodňovací objekty
 • Posouzení vlivů snížení hladiny a odvodnění na vodní zdroje a zdroje minerálních vod, na vodohospodářské poměry a na chráněná území přírody a ostatní zájmy chráněné zvláštními předpisy
 • Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami

Rozsah průzkumných prací navrhujeme dle konkrétního pžadavku na snížení nebo odvodnění a dle hydrogeologických poměrů lokality, zhodnocených z archivních prací z naší databáze, databáze Geofondu a geologických map ČGS. V jednoduchých případech a v území se známými geologickými a hydrogeologickými poměry může být rozsah prací omezen jen na hydrogeologické posouzení bez provádění průzkumných prací - hydrogeologický posudek.

Pro urychlení vyřízení požadavku zadavatele doporučujeme s požadavkem sdělit i číslo parcely příslušného pozemku .


Kontakt:

LAHIG s. r. o., Hněvotín 359, PSČ 783 47 

Email: info@lahig.cz; Mobil: 602 775 594

© Copyright LAHIG s. r. o.