Specializujeme na hydrogeologický průzkum, hydrogeologický posudek a studii k zajištění vodních zdrojů, k ochraně podzemních vod, ke vsakování povrchových vod,  a ke snížení hladiny a odvodňování. V návaznosti na hydrogeologické průzkumy zajišťujeme povolení k nakládání s vodami a stavební povolení k vodním dílům a formou subdodávek komplexní dodávky stavebně-montážních prací, dimenzovaných v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů.

Specializujeme na vyhledání vodních zdrojů geofyzikálními průzkumy přístrojem ABEM WADI v oblasti budované skalními horninami s vysokými měrnými elektrickými odpory. V oblasti s mocnými vrstvami jílů, písků a štěrků k návrhům hydrogeologických průzkumů a jímacích objektů využíváme výsledky geofyzikálních průzkumů geoelektrickými metodami, zajištěných formou subdodávek u specializovaných firem.

Specializujeme na vybudování jímacích objektů – studní a jímacích zářezů, s důrazem na jejich správnou konstrukci vycházející ze zjištěných geologických a hydrogeologických poměrů místa objektů a širších struktur k zajištění největších vydatností jímacích objektů a nejlepší jakosti podzemních vod.

Specializujeme na hydrodynamické zkoušky – čerpací a vsakovací zkoušky, k určení hydraulických parametrů hornin a k určení vydatností objektů podzemních vod, údajů potřebných ke zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami jako podklad k žádosti o povolení k nakládání s vodami, s použitím automatických měřících systémů Solinst, a s průběžnými manuálními ověřovacími měřeními. Aplikací matematiky ve fyzikálních zákonitostech hydrauliky podzemních vod spolehlivě určujeme vydatnosti vrtů, studní, zářezů, a podmínky odběru podzemních vod, přesně navrhujeme ochranná pásma vodních zdrojů, a optimálně dimenzujeme parametry vsakovacích zařízení, objekty ke snížení a odvodňování.   

Naše zkušenosti z tisíce úspěšných hydrogeologických průzkumů k zásobování stovek tisíc obyvatel a stovek průmyslových podniků a zemědělských farem, rodinných domů a chat, pitnou a provozní vodou, a z řešení tisíce hydrogeologických problémů pro různé účely po více než třicet let praxe řešitelů úkolů, spolu s velkým důrazem na vysokou odbornost práce, jsou zárukou úspěšného řešení úkolů zadaných i nejnáročnějšími zákazníky.

Kontakt:

LAHIG s. r. o., Hněvotín 359, PSČ 783 47 

Email: info@lahig.cz; Mobil: 602 775 594

© Copyright LAHIG s. r. o.