HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Provádíme hydrogeologický průzkum pro účely:

- Zajištění zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva měst a obcí, průmyslových podniků,       zemědělských farem, ubytovacích zařízení, rodinných domků a chat, pitnou a provozní vodou
- Vsakování srážkových a odpadních vod do vod podzemních
- Snížení hladiny podzemních vod
- Odvodňování pozemků, zářezů silnic, svahů, lomů
- Ochrana podzemních vod
-Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s vodami

Průzkum provádíme komplexními, nebo některými následujícími pracemi:

 • Geofyzikální průzkum
 • Průzkumné vrty, zejména vystrojené zárubnicemi pro použití jako studny
 • Čerpací a stoupací zkoušky z nových i ze stávajících vrtů a studní
 • vsakovací zkoušky
 • Odběry a rozbory vzorků vod a zemin
 • Režimní měření stavů hladiny, vydatností pramenů, vodotečí, fyzikálně-chemických vlastností vod
 • Sestavení účelových hydrogeologických map
 • Modelování proudění podzemních vod
 • Vyhodnocení využitelného množství podzemních vod využívaných i využitelných vodních zdrojů
 • Vyhodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod
 • Doporučení způsobu jímání podzemních vod
 • Posouzení vzájemného ovlivňování vodních zdrojů - studní
 • Návrh ochranných pásem vodních zdrojů
 • Monitorování a odstranění znečištění podzemních vod
 • Řešení střetů zájmů chráněných zvláštními předpisy při nakládání s podzemními vodami
 • Vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k nakládání s vodami
Rozsah průzkumných prací navrhujeme dle cíle průzkumu, požadovaného investorem, dle požadavků stanovených právními předpisy a orgány státní správy, na základě zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů z archivních prací z naší databáze, databáze Geofondu a geologických map ČGS.V jednoduchých případech a v území se známými geologickými a hydrogeologickými poměry může být rozsah prací omezen jen na hydrogeologické posouzení bez provádění průzkumných prací - hydrogeologický posudek. 
Pro urychlení vyřízení požadavku zadavatele doporučujeme s požadavkem sdělit i číslo parcely předmětného pozemku.

© Copyright LAHIG s. r. o.